Danh sách và giá phụ tùng AuMan

4221 lượt xem

 

STT TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
BỘ DÂY ĐIỆN CABIN AUMAN-AC1790/AD3300/AD2550/FV420/AD1300/FTD1200/FTD1250/FT130 BỘ             10.500.000
BỘ DÂY ĐiỆN CABIN AUMAN-C3000/C3400 BỘ             11.500.000
BỘ DÂY ĐIỆN CABIN AUMAN-C240C/AC2300 BỘ               8.900.000
BỘ DÂY ĐIỆN CABIN AUMAN-D300/D300B/D240 BỘ               7.900.000
BỘ DÂY ĐIỆN CABIN AUMAN-FV375 BỘ             12.500.000
BỘ DÂY ĐIỆN CABIN AUMAN-C160 BỘ               6.900.000
BỘ DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN 1 AUMAN-C2300 BỘ               4.600.000
BỘ DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN 2 AUMAN-C2300 BỘ                  800.000
CABIN TỔNG THÀNH (KHÔNG BAO GỒM: ĐÈN PHA COS, CẢN, ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, CƠ CẤU LẬT CABIN, KÉT GIÀN LẠNH, ỐNG BÔ E ĐỨNG, TEM CỬA, TEM CHỮ, CHỮ SI MẠ, DÂY SỐ, DÂY, DÂY LỪA, ỐP LÒNG VÈ) AUMAN-AC820/AC990/C2400/C2400A/C1500 CÁI          198.000.000
CABIN TỔNG THÀNH (KHÔNG BAO GỒM: ĐÈN PHA COS, CẢN, ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, CƠ CẤU LẬT CABIN, KÉT GIÀN LẠNH, ỐNG BÔ E ĐỨNG, TEM CỬA, TEM CHỮ, CHỮ SI MẠ, DÂY SỐ, DÂY, DÂY LỪA, ỐP LÒNG VÈ) AUMAN-C160 CÁI          198.000.000
CABIN TỔNG THÀNH (KHÔNG BAO GỒM: ĐÈN PHA COS, CẢN, ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, CƠ CẤU LẬT CABIN, KÉT GIÀN LẠNH, ỐNG BÔ E ĐỨNG, TEM CỬA, TEM CHỮ, CHỮ SI MẠ, DÂY SỐ, DÂY, DÂY LỪA, ỐP LÒNG VÈ) AUMAN-C2300/C1400B/C240B/C240C CÁI          205.000.000
CABIN TỔNG THÀNH (KHÔNG BAO GỒM: ĐÈN PHA COS, CẢN, ỐP BÀN ĐẠP LÊN XUỐNG CABIN, CƠ CẤU LẬT CABIN, KÉT GIÀN LẠNH, ỐNG BÔ E ĐỨNG, TEM CỬA, TEM CHỮ, CHỮ SI MẠ, DÂY SỐ, DÂY, DÂY LỪA, ỐP LÒNG VÈ) AUMAN-D240/D300/D300B CÁI          210.000.000
CON LĂN DÂY CU ROA AUMAN-FV375 CÁI                  550.000
CUỘN DÂY ĐIỆN VÔ LĂNG TAY LÁI AUMAN-FV375/D240GTL CÁI               1.790.000
DÂY CÁP NÂNG HẠ CABIN AUMAN-FV380 CÁI                  550.000
DÂY CÁP NÂNG HẠ CABIN AUMAN-D240 CÁI                  210.000
DÂY CHỈNH GA TAY AUMAN-FV420/FDK250/FT750/FT950/FT130/FT170 CÁI                  140.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY AUMAN-AC1290/AD1300/FTD1200/FTD1250/FT130 CÁI                  120.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY AUMAN-AD2550/FV340 CÁI                  350.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY AUMAN-AC820/AC990 CÁI                  150.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY (10PK1045) AUMAN-D240/FV270/AC1790 CÁI                  280.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY (10PK1104) AUMAN-FV380 CÁI                  270.000
DÂY CU ROA CỐT MÁY (10PK1451) AUMAN-FV375 CÁI                  450.000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (6PK1420) AUMAN-FV375 CÁI                  220.000
DÂY CU ROA ĐINAMÔ (8PK1160) AUMAN-FV420/AC1790/AD3300 CÁI                  250.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ AUMAN-AC2300/C240C/C240B CÁI                  140.000
DÂY CU ROA ĐỘNG CƠ (8PK2124) AUMAN-C160 CÁI                  550.000
DÂY CU ROA LỐC LẠNH AUMAN-D300 CÁI                  130.000
DÂY CUROA CỐT MÁY (10PK1023) AUMAN-FV420/AD3300/AD2550/FV340 CÁI                  300.000
DÂY CUROA CỐT MÁY (10PK1068) AUMAN-D300/C3000/C3400/C300B CÁI                  320.000
DÂY CUROA ĐINAMÔ (6PK1395) AUMAN-FV375 CÁI                  220.000
DÂY CUROA ĐINAMÔ (8PK790) AUMAN-D240GTL/D300/C3000/C3400/FV270/FV340 CÁI                  200.000
DÂY ĐAI AN TOÀN AUMAN-C2300 BỘ                  900.000
DÂY ĐAI AN TOÀN AUMAN-C3000 CÁI                  450.000
DÂY ĐAI THÙNG DẦU (MODEL MỚI) AUMAN-AC990/FT148 CÁI                  195.000
DÂY ĐIỆN BÁO ĐÈN STOP TRÊN CÓC ĐẠP THẮNG AUMAN-FV375 CÁI               1.200.000
DÂY ĐIỆN CABIN AUMAN-D240GTL CÁI             11.000.000
DÂY ĐiỆN CHASSI AUMAN-C160 BỘ               7.100.000
DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN 1 AUMAN-FV380 CÁI               4.550.000
DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN 1 AUMAN-AC1290 CÁI               4.300.000
DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN 2 AUMAN-FV380 CÁI                  600.000
DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN 2 AUMAN-AC990 CÁI               1.450.000
DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN 2 AUMAN-AC1290 CÁI               1.200.000
DÂY ĐIỆN CHASSI ĐOẠN TRƯỚC AUMAN-D240GTL CÁI             14.000.000
DÂY ĐIỆN CHASSIS AUMAN-AC820/990 BỘ               2.600.000
DÂY ĐIỆN CHASSIS, ĐOẠN 1 AUMAN-AD1300/FTD1200/FTD1250/FT130 BỘ               4.100.000
DÂY ĐIỆN CHASSIS, ĐOẠN 1 AUMAN-C3000 BỘ               4.400.000
DÂY ĐIỆN CHASSIS, ĐOẠN 2 AUMAN-C3000/C3400 BỘ               1.200.000
DÂY ĐIỆN CỬA, PHẢI AUMAN-D300/D300B CÁI                  500.000
DÂY ĐIỆN CỬA, PHẢI AUMAN-FV375 CÁI                  900.000
DÂY ĐIỆN CỬA, TRÁI AUMAN-D300/D300B CÁI                  500.000
DÂY ĐIỆN CỬA, TRÁI AUMAN-FV375 CÁI                  900.000
DÂY ĐIỆN ĐÈN LÁI SAU AUMAN-C160 CÁI                  600.000
DÂY ĐiỆN ĐỘNG CƠ AUMAN-C2400/C1500 BỘ                  850.000
DÂY ĐiỆN ĐỘNG CƠ AUMAN-AD1300/FTD1200/FTD1250/FT130 BỘ               1.000.000
DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ AUMAN-C2300 BỘ                  400.000
DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ AUMAN-C3000/C3400 BỘ                  820.000
DÂY ĐIỆN ĐUÔI XE (BẮT CẢM BIẾN LÙI) AUMAN-C3000/C3400 CÁI                  280.000
DÂY ĐIỆN LA PHÔNG AUMAN-C160 CÁI               1.000.000
DÂY ĐIỆN NÂNG CABIN AUMAN-AD1300/FTD1200/FTD1250/FT130 SỢI                  470.000
DÂY ĐIỆN NGUỒN 1 AUMAN-C160 CÁI                  600.000
DÂY ĐIỆN NGUỒN 2 AUMAN-C160 CÁI                  200.000
DÂY ĐIỆN NỐI 2 BÌNH ĐIỆN AUMAN-C160 CÁI                  200.000
DÂY GA AUMAN-AC1290/FV420/FV380/FV340/AC1790/C3000/C3400/C300B CÁI                     50.000
DÂY GA AUMAN-AC990/FT148/C2400/C2400A CÁI                  100.000
DÂY GA AUMAN-AD1300/FTD1200/FTD1250/FT130 CÁI                     80.000
DÂY GiẬT MỞ NẮP CA BÔ AUMAN-C2400/C2400A/AC990/FT148/C1500 CÁI                  150.000
DÂY GiẬT MỞ NẮP CA BÔ AUMAN-FV270/FV340/FV380/FV420/C3000/C3400/AC1290/AC1790/AD2550/AD3300/FDK250 CÁI                  130.000
DÂY GiẬT MỞ NẮP CA BÔ AUMAN-C2300/C240C/C240B/D240/D300/D300B CÁI                  180.000
DÂY GIẬT MỞ NẮP CỐP HÔNG XE AUMAN-FV375 CÁI                     90.000
DÂY LỪA SỐ AUMAN-AC990/FT950/C2400/C2400A CÁI                  300.000
DÂY LỪA SỐ AUMAN-AC820 CÁI               1.150.000
DÂY LỪA SỐ AUMAN-C240B/C240C CÁI                  960.000
DÂY LỪA SỐ AUMAN-D300B/D300/D240 CÁI                  550.000
DÂY LỪA SỐ AUMAN-AC2300 CÁI                  750.000
DÂY LỪA SỐ AUMAN-C160 CÁI                  290.000
DÂY LỪA SỐ AUMAN-FT750 CÁI                  400.000
DÂY SỐ AUMAN-C2400/AC990/FT148/AC820/C2400A/C1500 CÁI                  370.000
DÂY SỐ AUMAN-AC820 CÁI                  400.000
DÂY SỐ AUMAN-C240B/C240C CÁI                  960.000
DÂY SỐ AUMAN-D300B/D300/D240 CÁI                  880.000
DÂY SỐ AUMAN-AC2300 CÁI                  750.000
DÂY SỐ AUMAN-C160 CÁI                  470.000
DÂY SỐ AUMAN-FT130/FT170 CÁI                  350.000
NẮP ĐẬY HỘP DÂY ĐiỆN TRƯỚC CABIN AUMAN-FV375 CÁI                  600.000
PULY TĂNG DÂY CU ROA AUMAN-C160 CÁI                  900.000
TĂNG DÂY CU ROA AUMAN-FV420/AD3300 CÁI               1.150.000
TĂNG DÂY CU ROA AUMAN-C3000 CÁI               1.500.000
TĂNG DÂY CU ROA AUMAN-FV420/AD3300/FV380 CÁI               1.300.000
TĂNG DÂY CU ROA AUMAN-FV380/FV340/FV420 CÁI               1.400.000
TĂNG DÂY CU ROA AUMAN-FV375 CÁI               1.050.000
TĂNG DÂY CU ROA AUMAN-FV420/AD3300 CÁI               1.100.000