Dầu nhờn cho ô tô

2440 lượt xem
TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  DUNG TÍCH THÙNG
(Bao gồm VAT)
 ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
 ĐƠN GIÁ THEO THÙNG
(Bao gồm VAT)
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 80W90 (18L) DAUNHOT LÍT 18L         82.000     1.476.000
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 80W90 (208L) DAUNHOT LÍT 208L         67.000   13.936.000
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 85W140 (18L) DAUNHOT LÍT 18L         82.000     1.476.000
DẦU CẦU CALTEX DELO GEAR EP-5 SAE 85W140 (208L) DAUNHOT LÍT 208L         67.000   13.936.000
DẦU CẦU CASTROL AXLE GL5 80W90 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         67.000   14.003.000
DẦU CẦU CASTROL AXLE GL5 85W140 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         67.000   14.003.000
DẦU TRỢ LỰC LÁI CALTEX TEXAMATIC 1888 (12L) DAUNHOT LÍT 1X12L         94.000     1.128.000
MỠ BÒ (24X0.5 KG/THÙNG) – LOẠI MARFAK 3 DAUNHOT KG 0.5X24 Kg       122.000     1.464.000
MỠ BÒ CASTROL SPHEEROL EP L2 (180KG) DAUNHOT KG 180Kg       108.000   19.440.000
MỠ BÒ CASTROL SPHEEROL EP L3 (180KG) DAUNHOT KG 180Kg       108.000   19.440.000
MỠ BÒ MARFAX 2 – XÔ 16KG DAUNHOT KG 16Kg       100.000     1.600.000
MỠ BÒ MARFAX 3 – XÔ 16KG DAUNHOT KG 16Kg       100.000     1.600.000
NHỚT CASTROL CRB 15W40 CF4-18L (NHỚT ĐỘNG CƠ MÁY DẦU ĐA CẤP) DAUNHOT LÍT         72.000     1.296.000
NHỚT CASTROL CRB 20W50 CF4-18L (NHỚT ĐỘNG CƠ MÁY DẦU ĐA CẤP) – 3386687 DAUNHOT LÍT         72.000     1.296.000
NHỚT CASTROL MÁY DẦU ĐA CẤP CRB TURBO 20W50 CH4 (18L) DAUNHOT LÍT         78.000     1.404.000
NHỚT HỘP SỐ CALTEX DELO GEAR GL4 SAE90 (4L) DAUNHOT LÍT 4X4L         70.000     1.120.000
NHỚT HỘP SỐ CALTEX DELO GEAR GL4 SEA90 (208L) DAUNHOT LÍT 208L         61.000   12.688.000
NHỚT HỘP SỐ CASTROL MANUAL GL4 80W90 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         67.000   14.003.000
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO 400 MGX SAE 15W-40 API CJ-4 – 18L DAUNHOT CALTEX LÍT         81.000     1.458.000
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO 400 MGX SAE 15W-40 API CJ-4 – 208L DAUNHOT CALTEX LÍT         73.000   15.184.000
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO GOLD ULTRA SAE 15W40 CI4/SG – 208L DAUNHOT LÍT 208L         65.000   13.520.000
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO GOLD ULTRA SAE 20W50 CI4 – 208L DAUNHOT LÍT 208L         65.000   13.520.000
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEX DELO GOLD ULTRA SAE 20W50 CI4/SG – 18L DAUNHOT LÍT 18L         74.000     1.332.000
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP CALTEXDELO GOLD ULTRA SAE 15W40 CI4/SG – 25L DAUNHOT LÍT 25L         76.000     1.900.000
NHỚT MÁY DẦU CAO CẤP FUSO ENGINE OIL SAE 15W-40 API CI-4 – 208L DAUNHOT FUSO LÍT         69.000   14.352.000
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB 15W40 CF4 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         57.000   11.913.000
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB 20W50 CF4 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         57.000   11.913.000
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB TURBO 15W40 CH4 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         64.000   13.376.000
NHỚT MÁY DẦU CASTROL CRB TURBO 20W50 CH4 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         64.000   13.376.000
NHỚT MÁY DẦU CASTROL VECTON 15W40 CI4/SL (209L) DAUNHOT LÍT 209L         65.000   13.585.000
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 15W40 CF4 – 18L DAUNHOT LÍT 18L         67.000     1.206.000
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 15W40 CF4 – 208L DAUNHOT LÍT 208L         57.000   11.856.000
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 20W50 CF4 – 18L DAUNHOT LÍT 18L         67.000     1.206.000
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CALTEX DELO SILVER MULTIGRADE SAE 20W50 CF4 – 208L DAUNHOT LÍT 208L         57.000   11.856.000
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CASTROL CRB TURBO 15W40 CH4 (18L) DAUNHOT LÍT         78.000     1.404.000
NHỚT MÁY DẦU ĐA CẤP CASTROL VECTON 15W40 CI4/SL (18L) DAUNHOT LÍT         84.000     1.512.000
NHỚT MÁY XĂNG CALTEX HAVOLINE FORMULA (SN) SAE 20W50 (208L) DAUNHOT LÍT 208L         71.000   14.768.000
NHỚT MÁY XĂNG ĐA CẤP CALTEX HAVOLINE FORMULA (SN) SAE 20W50 (16L) DAUNHOT LÍT 4x4L         82.000     1.312.000
NHỚT THỦY LỰC CALTEX HYDRAULIC OIL AW 46 (208L) DAUNHOT LÍT 208L         56.000     1.568.000
NHỚT THỦY LỰC CALTEX HYDRAULIC OIL AW 46-18L DAUNHOT LÍT 18L         60.000     1.080.000
NHỚT THỦY LỰC CASTROL HYSPIN AWS 32 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         55.000   11.495.000
NHỚT THỦY LỰC CASTROL HYSPIN AWS 46 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         55.000   11.495.000
NHỚT THỦY LỰC CASTROL HYSPIN AWS 68 (209L) DAUNHOT LÍT 209L         55.000   11.495.000