Kính chắn gió tổng hợp

10948 lượt xem
TÊN PHỤ TÙNG LOẠI XE ĐVT  ĐƠN GIÁ BÁN LẺ
(Bao gồm VAT)
KÍNH CHẮN GIÓ AUMAN- FV375 TẤM    1.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ HYUNDAI-HD210/HD120/HC750 TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ OLLIN-150 CÁI    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (1472X788) FRONTIER-K250 TẤM    2.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ (1549X737) FRONTIER125/K135/K190/140/K165/K2700/K3000 TẤM       850.000
KÍNH CHẮN GIÓ (1930X891) BUS-COUNTY 29C/HB70/HB73S/HB73CT TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (2092X1015) BUS-TB75 CÁI    2.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ (2255 X 1307) BUS-TB85S/TB85S-W200E4 TẤM    4.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ (2446X1514) BUS-TB115CT (ĐỜI 1) TẤM    4.800.000
KÍNH CHẮN GIÓ (2458X1514) BUS-TB115CT-II TẤM    5.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 1540) FORLAND-FD010 TẤM       800.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 1695, KT: 1470X748) FORLAND-FLC198/FLC150/FLD150/FLD200 TẤM    1.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 1780) FORLAND-FLC250/FLD250/
FLC300/FLD200-4WD/FLD300
TẤM    1.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 1800, KÍNH DÁN, 1662X834) OLLIN-198/250/500B/345/450/700/800;
AMARK345/450/700
TẤM    1.100.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 1900, KT: 1680X749) FORLAND-FLD345/FLC345A/FLC450/FLC750/FLC800/FLD345/FLD450/FLD600/FLD600-4WD/FLD700/FLD345A/345A-4WD/600B/600B-4WD/600C/600A/800B/800B-4WD/800C/800C-4WD/FD9000/FD8500-4WD TẤM       900.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 1995, KÍNH DÁN, 1863X839) OLLIN-345/450/700/800;
AMARK345/450/700
TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2000) FORLAND-FLC345A-4WD/FLC600A-4WD/FLC700A/FLD700A TẤM    1.100.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2100) FORLAND-FLD800/
FLD750
TẤM    1.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2200) FORLAND-FLD1000B TẤM    1.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2200, ĐỜI CŨ: 1976X854) AUMAN-C2400/C2400A/AC820/AC990 TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2200, ĐỜI MỚI: 1976X859) AUMAN-C2400/C2400A/AC820/AC990/C1500/C160 TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2300) AUMAN-AC2300/C2300/C240C/C240B/C140B/C1400B/D240/D300/D300B TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2400, ĐỜI CŨ: 2282X858 ) AUMAN-C3000/C3400/C300B/AC1290/AC1790/AD3300/AD2550/FV270/FV340/FV380/FV420 TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (CABIN 2400, ĐỜI MỚI: 2268X863) AUMAN-C3000/C3400/C300B/AC1290/AC1790/AD3300/AD2550/FV270/FV340/FV380/FV420 TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ (KT: 2466×1666) BUS-120BRT TẤM    5.500.000
KÍNH CHẮN GIÓ (LOẠI KÍNH DÁN, 2178X1360) BUS-TB82 TẤM    3.800.000
KÍNH CHẮN GIÓ (LOẠI KÍNH DÙNG ROON, 2180X1355) BUS-TB82 TẤM    3.800.000
KÍNH CHẮN GIÓ (LOẠI KÍNH DÙNG ROON, 2180X1355) BUS-TB82 KINH    4.500.000
KÍNH CHẮN GIÓ DƯỚI BUS-HB115 TẤM    5.500.000
KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI MOBIHOME/UNIVERSE (1190X1563) BUS-HB120S/HB120SL/HB120SLD/HB120SL-H380-H410/TB120S-W375/TB120SL/TB120SL-W375 TẤM    1.950.000
KÍNH CHẮN GIÓ SAU ( 1804 X 650) BUS-TB85 TẤM    1.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ SAU (667 x 1432) HB73CT-H140III (B30) CÁI       900.000
KÍNH CHẮN GIÓ SAU TB120S-E4(587 x 1910) BUS-TB120SL-W375IE4/TB120SL-W375E4/TB120S-E4 TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ SAU TB120SS-H300 BUS- TB120SS-H300I TẤM       400.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRÁI MOBIHOME/UNIVERSE (1190X1563) BUS-HB120S/HB120SL/HB120SLD/HB120SL-H380-H410/TB120S-W375/TB120SL/TB120SL-W375 TẤM    1.950.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRÊN BUS-HB115 TẤM    2.100.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC BUS-TB94CT CÁI    5.300.000
Kính Chắn Gió Trước HYUNDAI-HD120 Cái    3.650.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC (1155 x 2000 ) HB73CT-H140III (B30) CÁI    3.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC (2250 X 1345) BUS-TB85 TẤM    4.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC (2391 x 1525) BUS-TB120SL-W375E4/TB120S-E4/TB120SL-W375IE4 TẤM    6.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC FORLAND FLD900 FORLAND-FLD900A TẤM    1.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC FOTON CABIN 1800 (LẮP ROAN) OLLIN-198/250/500B/345(K2800) TẤM    1.000.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC FOTON CABIN 1995 (LẮP ROAN) OLLIN345/450/700/800;
AMARK345/450/700
TẤM    1.100.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC HYUNDAI HD270 HYUNDAI-HD270/HD320/HD360/HD700/HD1000 TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC HYUNDAI HD65/HD72 HYUNDAI-HD65/HD72 TẤM       900.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC SỐ 1 TB120SS-H300I (2441 X 1328) BUS- TB120SS-H300I TẤM    5.700.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC SỐ 2 TB120SS-H300II (2342 X 1276) BUS- TB120SS-H300I TẤM    5.600.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC SỐ 3 PHẢI TB120SS-H300 BUS- TB120SS-H300I TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC SỐ 3 TRÁI TB120SS-H300 BUS- TB120SS-H300I TẤM    1.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TOWNER750A TOWNER750 TẤM       750.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TOWNER950A TOWNER950 TẤM       850.000
KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC, PHẢI BUS-HB1200SL/UNIVERSENOBLE CÁI    1.950.000
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI BUS-TB95 TẤM    1.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (KHÔNG CHE NẮNG, NHÀ XE HOÀNG LONG) BUS-TB120S TẤM    2.350.000
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (KT: 1390X1120 MM, MÀU TRẮNG) BUS-HB90ES TẤM    1.850.000
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (KT: 1390X1120 MM, MÀU XANH) BUS-HB90ES CÁI    2.136.364
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (LOẠI KÍNH DÁN, 1215X1424) BUS-TB95 CÁI    2.800.000
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (LOẠI KÍNH DÙNG ROONG, 1178X1414) BUS-TB95 TẤM    2.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (MÀU TRẮNG, KT: 1563X1190) BUS-HB120S/HB120SL/HB120SLD/HB120SL-H380-H410/TB120S-W375/TB120SL/TB120SL-W375 TẤM    1.950.000
KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (MÀU XANH, KT: 1563X1192 – MODE 2016) BUS-HB120S/HB120SL/HB120SLD/HB120SL-H380-H410/TB120S-W375/TB120SL/TB120SL-W375 TẤM    1.950.000
KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (KHÔNG CHE NẮNG, NHÀ XE HOÀNG LONG) BUS-TB120S TẤM    2.200.000
KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (KT: 1390X1120 MM, MÀU TRẮNG) BUS-HB90ES CÁI    2.136.364
KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (LOẠI KÍNH DÁN, 1215X1424) BUS-TB95 TẤM    2.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (LOẠI KÍNH DÙNG ROONG, 1178X1414) BUS-TB95 TẤM    2.300.000
KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (MÀU TRẮNG, KT: 1563X1190) BUS-HB120S/HB120SL/HB120SLD/HB120SL-H380-H410/TB120S-W375/TB120SL/TB120SL-W375 TẤM    1.950.000
KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (MÀU XANH, KT: 1563X1192 – MODE 2016) BUS-HB120S/HB120SL/HB120SLD/HB120SL-H380-H410/TB120S-W375/TB120SL/TB120SL-W375 TẤM    1.950.000
ỐP TRỤ BAO CỬA LÊN XUỐNG (BAO GỒM ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI, ỐP KÍNH CHẾT TRÊN CỬA LÊ XUỐNG, ỐP TRỤ CỬA LÊN XUỐNG) BUS-TB82S CÁI    4.000.000
ỐP TRỤ BAO CỬA TÀI XẾ (BAO GỒM ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRÁI,ỐP KÍNH CHẾT TRÊN CỬA TÀI, ỐP TRỤ SAU LƯNG TÀI XẾ) BUS- TB82S BỘ    4.050.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ BÊN PHẢI (BẰNG NHỰA) BUS-HB120SL-H380-H410H CÁI       800.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ BÊN TRÁI (BẰNG NHỰA) BUS-HB120SL-H380-H410H CÁI       800.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-TB75S-C CÁI       950.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-TB95S CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-TB120SL CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-HB120SL-H380/HB120SL-H410 CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-HB120SL CÁI    1.050.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-HB120SLD CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-TB120SL-W375 CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC PHẢI BUS-TB120S CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-TB95S CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-TB120SL CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-HB120SL-H380/HB120SL-H410 CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-HB120SL CÁI    1.050.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-HB120S CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-HB120SLD CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-TB120SL-W375 CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ TRƯỚC TRÁI BUS-TB120S CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (Composite Mode 2016) BUS-TB120SL-W375/TB120S-W375/HB120SL/HB120S CÁI       900.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (Composite) BUS-120BRT CÁI       900.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (NHỰA MỚI) BUS-TB120SL-W375 CÁI    1.000.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, PHẢI (NHỰA MỚI) BUS-TB120S-W375 CÁI       850.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (Composite Mode 2016) BUS-TB120SL-W375/TB120S-W375/HB120SL/HB120S CÁI       900.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (Composite) BUS-120BRT CÁI       900.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (NHỰA MỚI) BUS-TB120SL-W375 CÁI    1.000.000
ỐP TRỤ KÍNH CHẮN GIÓ, TRÁI (NHỰA MỚI) BUS-TB120S-W375 CÁI       850.000
ROONG KÍNH CHẮN GIÓ BUS-COUNTY 29C/HB70/HB73S CÁI       650.000
THANH ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ BUS-HB120SL/TB120SL CÁI         80.000